Adwokat Olsztyn – sprawy gospodarcze

Strona główna » Umowy gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu umów gospodarczych, obejmującą przygotowanie i opiniowanie umów, sporządzanie wzorów dokumentów, regulaminów, aneksów do umów, wsparcie w negocjowaniu umów przed ich zawarciem, ocenę ryzyka prawnego związanego z zawarciem umowy, obsługę na etapie realizacyjnym (wykonania umowy).

Zapewniamy też pomoc prawną przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych, poręczeń, gwarancji, weksli, hipotek, oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, prowadzenie postępowań sądowych dotyczących roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, windykację należności wynikających z umówJako adwokat od spraw gospodarczych zapewniamy pomoc prawną również na etapie postępowania ugodowego i przedsądowego rozwiązywania sporu na gruncie podpisanych dokumentów. Analizujemy skutki prawne aneksów zawieranych przez strony umów gospodarczych.


Czym jest prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze reguluje stosunki prawne związane z działalnością gospodarczą i handlową. Jest to obszar obejmujący zasady i normy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zawierania umów handlowych, ochrony konkurencji, odpowiedzialności przedsiębiorców oraz innych kwestii związanych z tym tematem.

Prawo gospodarcze reguluje zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów handlowych, takich jak umowy sprzedaży, agencyjne, franczyzy itd. Określa zasady ochrony konsumentów, w tym prawa do informacji, odstąpienia od umowy, a także zakazu nieuczciwych praktyk handlowych. Ustala warunki odpowiedzialności prawnej przedsiębiorców za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością oraz reguluje zakładanie, funkcjonowanie i likwidację różnych form prawnych przedsiębiorstw, takich jak spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, osobowe czy jednoosobowe działalności gospodarcze.

Prawo gospodarcze obejmuje również aspekty prawne związane z transakcjami międzynarodowymi, importem i eksportem, a także prawa handlowego międzynarodowego. Dotyczy stosunków pracy w przedsiębiorstwach, regulacji zatrudnienia, umów o pracę, a także kwestii związanych z ochroną pracowników. To niezwykle szeroki zakres przepisów, który wymaga od adwokata dysponowania rozległą wiedzą w wielu tematach.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata od spraw gospodarczych?

Adwokat od spraw gospodarczych dysponuje wiedzą na temat umów i innych dokumentów podpisywanych pomiędzy przedsiębiorcami. Wie, jak odpowiednio je interpretować i planować strategię działania w razie niewypłacalności jednej ze stron lub niespełnienia ustalonych warunków. Specjalista zajmuje się przede wszystkim reprezentacją swoich Klientów przed sądem, zwiększając ich szanse na uzyskanie korzystnego wyniku postępowania.

Wsparcie adwokata jest pomocne zwłaszcza w sytuacji, gdy Klient nie jest w stanie samodzielnie opracować odpowiedniej strategii działania. Specjalista doskonale orientuje się w prawie gospodarczym, dzięki czemu wie, jak wykorzystać dostępne dowody na korzyść reprezentowanej osoby. Działa w oparciu o zasadę zachowania poufności oraz kieruje się profesjonalizmem na każdym etapie pracy.

Działamy jako adwokat w Ostródzie, Działdowie i okolicznych miejscowościach, ale nasza siedziba mieści się w Olsztynie. Stamtąd docieramy do Klientów i sądów, w których toczą się postępowania. Wiele szczegółów ustalamy również telefonicznie i mailowo.

INFORMACJE KONTAKTOWE