Moje publikacje

Tomasz Smoliński

Strona główna » Publikacje

01.

"Stanowisko judykatury w sprawie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa"

Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Tom LXIII, współautor.

home1-line2

02.

"Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie emerytury osób urodzonych w 1953 roku"

Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Tom LXII, współautor.

home1-line2

04.

"Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako sformalizowany mechanizm służący dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa"

Kortowski Przegląd Prawniczy, współautor.

home1-line2

03.

"Problematyka przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę"

Kortowski Przegląd Prawniczy, współautor.  

home1-line2

05.

"Świadczenie pracy przez pracownika podczas odbywania kwarantanny"

Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, Tom (2)19, współautor.

home1-line2

06.

"Zarządzanie spółką z o.o. - analiza porównawcza rozwiązań normatywnych polskiego i francuskiego systemu prawnego"

Przegląd Prawa Handlowego, autor.

home1-line2

08.

"Ograniczenie prawa do zbadania zasadności postanowienia prokuratora w oparciu o orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej"

Kortowski Przegląd Prawniczy , autor.

home1-line2

07.

"Problematyka zatrudniania członków zarządu w polskim systemie prawnym"

Kortowski Przegląd Prawniczy, autor.

home1-line2

09.

"Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka", tytuł rozdziału "Zakres prawny postępowania szczególnego w sprawach o wykroczenia"

Rozdział w monografii naukowej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, współautor.

10.

"Bezpieczeństwo pacjenta w podmiocie leczniczym", tytuł rozdziału "Ocena prawnokarna odpowiedzialność pracowników podmiotu leczniczego za narażenie człowieka na niebezpieczeństwo (art. 160 k.k.)"

Rozdział w monografii naukowej. Wydawnictwo Think&Make, współautor.

INFORMACJE KONTAKTOWE