Adwokat Olsztyn – sprawy rodzinne

Strona główna » Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze ma swój szczególny charakter. Wiąże się ono z regulowaniem stosunków prawnych, majątkowych i niemajątkowych, między najbliższymi członkami rodziny, jak i między nimi a osobami trzecimi

Nasza Kancelaria zapewnia pomoc prawną w sprawach o rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa, podział majątku, alimenty zarówno na dzieci,  jak i na małżonka (zasądzenie alimentów, uchylenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów), pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.

W zakres naszych kompetencji wchodzi też pomoc w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem, opieki naprzemiennej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwaprzysposobienie dziecka (adopcja), ustanowienie opieki i kurateli, ubezwłasnowolnienie (częściowe, całkowite), ustanowienie rozdzielności majątkowej, rozliczenie majątkowe konkubinatu, uzyskanie zgody sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka oraz skierowanie na przymusowe leczenie.

Pomoc adwokata od spraw rodzinnych jest dużym odciążeniem dla Klienta i szansą na uzyskanie korzystniejszego rozwiązania sporu.

 

Adwokat od alimentów w Olsztynie

Adwokat od alimentów to specjalista, który uczestniczy w postępowaniach o przyznanie środków na usprawiedliwione potrzeby dziecka, byłego małżonka czy innego członka rodziny. W zakres jego kompetencji wchodzi:

  • ustalanie alimentów – adwokat może pomóc w określeniu odpowiedniej wysokości alimentów dla uprawnionego, biorąc pod uwagę sytuację finansową obu stron,

  • zmiana wysokości alimentów – w przypadku zmiany sytuacji finansowej jednej lub obu stron adwokat może pomóc w złożeniu wniosku o ustalenie nowej wysokości alimentów,

  • egzekwowanie alimentów – jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie wykonuje swoich zobowiązań, adwokat może pomóc w zainicjowaniu postępowania egzekucyjnego,

  • odmowa płacenia alimentów – w sytuacjach, gdy osoba nie zgadza się z koniecznością płacenia alimentów, adwokat może reprezentować ją w sądzie, przedstawiając odpowiednie argumenty i dowody uzasadniające przyznanie świadczeń alimentacyjnych,

  • przygotowywanie umów alimentacyjnych – adwokat może pomóc w przygotowaniu umów alimentacyjnych, które jasno określają warunki i zobowiązania związane ze świadczeniem,

  • interwencja w sytuacjach konfliktowych – gdy strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie alimentów, adwokat może spróbować znaleźć rozwiązanie. Specjalista często uczestniczy w negocjacjach przed rozpoczęciem postępowania sądowego.

 

Adwokat od rozwodów w Olsztynie

Adwokat od rozwodów w Olsztynie może pomóc w negocjacjach dotyczących warunków rozpadu małżeństwa i podziału majątku. Jego celem jest osiągnięcie sprawiedliwego i zgodnego z prawem porozumienia. Specjalista przygotowuje pozwy rozwodowe i reprezentuje swojego Klienta przed sądem. Świadczy kompleksowe usługi, obejmujące ustalenie ewentualnych alimentów, podziału opieki rodzicielskiej czy ustanowienie miejsca zamieszkania dziecka.

Działamy m.in. jako adwokat w Działdowie, ale nasza siedziba mieści się w Olsztynie. Uczestniczymy w postępowaniach, które odbywają się w różnych miastach. Możemy przygotować dokumenty również online, co stanowi formę usprawnienia współpracy.

INFORMACJE KONTAKTOWE