Prawo pracy

i ubezpieczeń społecznych

Strona główna » Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy obejmującą reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądami we wszelkich sporach z zakresu prawa pracy w tym w sporach o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy, reprezentowanie pracowników i pracodawców oraz ubezpieczonych przed organami państwowymi między innymi przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Dyrektorem Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Inspekcją Pracy, przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontraktów menedżerskich, umów o zakazy konkurencji, umów o zachowaniu poufności, regulaminów, sporządzanie i opiniowanie dokumentów wewnątrzzakładowych w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy oraz reprezentowanie stron w sprawach o zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych.

INFORMACJE KONTAKTOWE