Adwokat Olsztyn – sprawy karne

Strona główna » Prawo karne

Adwokat od spraw karnych zapewnia pomoc zarówno na etapie postępowań przygotowawczych przed organami ścigania, jak i przed sądami pierwszej instancji i sądami odwoławczymi. Występując w imieniu mocodawców, uczestniczy w sprawach objętych zarówno dochodzeniem, śledztwem, jak i z zakresu prawa wykroczeń. Ponadto nasza Kancelaria toczy postępowania o stosowanie/uchylenie tymczasowego aresztowania, stosowanie innych środków zapobiegawczych, konstruuje zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa czy podejmuje czynności w sprawach o wznowienie postępowań oraz w sprawach o podjęcie postępowań warunkowo umorzonych.

Dokonujemy też analizy spraw pod kątem zasadności sporządzenia kasacji, wniosku o wznowienie postępowania, podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym i prowadzimy postępowania w sprawach o wydanie wyroku łącznego. Zapewniamy pomoc prawną na etapie postępowania wykonawczego, w tym w zakresie odroczenia/zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, dozoru elektronicznego czy wstrzymania wykonania kary pozbawienia wolności i przerwy w jej wykonaniu.

Z uwagi na charakter spraw karnych, nasza Kancelaria współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin, między innymi z zakresu psychologii, biologii, medycyny sądowej. Każda sprawa prowadzona przez Kancelarię jest traktowana indywidualnie, zaś strategia dobierana do potrzeb i oczekiwań Klientów.


Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata od spraw karnych?

Adwokaci specjalizujący się w prawie karnym mają dogłębną wiedzę na temat przepisów i procedur związanych z postępowaniami karnymi. Ich doświadczenie pozwala na skuteczne interpretowanie prawa i zapewnienie odpowiedniej obrony swojemu Klientowi.

Adwokat od spraw karnych jest zobowiązany do reprezentowania i obrony interesów swojego Klienta. Koncentruje się na ochronie praw i zapewnieniu sprawiedliwego postępowania. Specjalista ma umiejętność oceny dowodów zgromadzonych przeciwko oskarżonemu. Może dokładnie przeanalizować zarzuty, zebrane materiały i zeznania świadków, aby przygotować strategię działania.

Inne korzyści płynące z usług specjalisty od prawa karnego to:

  • reprezentacja w sądzie – adwokat od spraw karnych jest odpowiedzialny za przygotowanie obrony i reprezentowanie Klienta przed sądem. Zna procedury i potrafi skutecznie przedstawić argumenty w trakcie rozprawy,

  • negocjacje z prokuraturą – adwokat może prowadzić negocjacje z prokuraturą w celu uzyskania korzystnych warunków dla Klienta, na przykład w zakresie współpracy w zamian za łagodniejszy wymiar kary,

  • planowanie strategii obrony – adwokat ma doświadczenie w opracowywaniu strategii obrony, dostosowując ją do konkretnego przypadku. Potrafi identyfikować słabe punkty w zarzutach i wykorzystywać je na korzyść swojego Klienta,

  • zapobieganie błędom procesowym – adwokat dba o to, aby w trakcie postępowania nie doszło do naruszeń prawnych, co mogłoby zaszkodzić sprawie i naruszyć prawo do obrony,

  • minimalizowanie konsekwencji prawnych – w przypadku skazania adwokat może pomóc w zminimalizowaniu konsekwencji prawnych, np. poprzez wnioskowanie o przerwę w odbywaniu kary, o odroczenie wykonania kary, zamianę kary, odbycie kary w izolacyjnej w warunkach wolnościowych, szybsze zatarcie skazania.

Adwokat podlega tajemnicy zawodowej, co oznacza, że wszelkie informacje przekazane mu przez Klienta są chronione i nie mogą być ujawniane bez jego zgody.

Nasza siedziba mieści się w Olsztynie, jednak współpracujemy również z Klientami na terenie całego kraju. Działamy np. jako adwokat w Mrągowie, uczestnicząc w negocjacjach i postępowaniach sądowych również na tym obszarze.

INFORMACJE KONTAKTOWE